Шевченко закликає об'єднуватисьМеню сайта

Пошук

Головна » Публікації » Кредитний кооператив

Органи управління кредитної спілки

Загальні збори

Вищим органом управління кредитної спілки є загальні збори її членів. Загальні збори членів кредитної спілки можуть ухвалювати рішення з будь+яких питань діяльності кредитної спілки.

До виключної компетенції загальних зборів членів кредитної спілки належить:
 • затвердження Статуту кредитної спілки, внесення до нього змін і доповнень;
 • обрання та відкликання членів спостережної ради та ревізійної комісії;
 • затвердження річних результатів діяльності кредитної спілки, звітів спостережної ради, правління та кредитного комітету і висновків ревізійної комісії. Річний звіт про результати діяльності кредитної спілки затверджується загальними зборами лише за наявності висновку ревізійної комісії;
 • прийняття рішення про збільшення пайового капіталу кредитної спілки шляхом збільшення розміру обов'язкового пайового внеску або внесення додаткових пайових внесків;
 • прийняття рішення про порядок розподілу доходу та покриття збитків кредитної спілки;
 • затвердження положень про спостережну раду, ревізійну комісію, кредитний комітет та правління;
 • прийняття рішення про створення інших органів управління, крім спостережної ради, ревізійної комісії, кредитного комітету та правління;
 • прийняття рішення про припинення діяльності кредитної спілки.

Спостережна рада

Спостережна рада представляє інтереси членів кредитної спілки в період між загальними зборами. Спостережна рада кредитної спілки підзвітна загальнимзборам членів кредитної спілки і в межах компетенції, визначеної Законом України «Про кредитні спілки», контролює й регулює діяльність правління та кредитного комітету.

До компетенції спостережної ради кредитної спілки належить:

 • затвердження положень про порядок надання послуг членам кредитної спілки;
 • встановлення видів та умов надання кредитною спілкою фінансових послуг своїм членам;
 • затвердження рішень кредитного комітету про надання кредиту у випадках, передбачених відповідним положенням кредитної спілки;
 • визначення порядку прийняття рішень про придбання та продаж майна кредитної спілки, використання тимчасово вільних коштів;
 • затвердження кошторису та штатного розпису кредитної спілки;
 • затвердження положення про структурні підрозділи кредитної спілки;
 • призначення голови та членів правління, членів кредитного комітету;
 • визначення кваліфікаційних вимог до членів кредитного комітету, працівників кредитної спілки та залучених на договірних умовах експертів згідно з нормативно+правовими актами Держфінпослуг та цим Статутом;
 • прийняття рішення про вступ кредитної спілки до асоціації кредитних спілок та/або об'єднаної кредитної спілки і вихід із таких асоціацій та/або об'єднаної кредитної спілки, якщо інше не визначено рішенням загальних зборів членів кредитної спілки;
 • вирішення питань про прийняття нових членів до кредитної спілки та припинення членства у кредитній спілці.

Ревізійна комісія

Контроль за фінансово+господарською діяльністю кредитної спілки здійснює ревізійна комісія. Ревізійна комісія підзвітна й відповідальна перед загальними зборами членів кредитної спілки.

Ревізійна комісія обирається загальними зборами членів кредитної спілки у кількісному складі, що визначається рішенням загальних зборів, але не менше трьох осіб, які працюють на громадських засадах. Строк повноважень членів ревізійної комісії визначається загальними зборами членів кредитної спілки, але не більш ніж три роки. Порядок обрання ревізійної комісії визначається Положенням про ревізійну комісію.

До складу ревізійної комісії не можуть входити члени спостережної ради, правління, кредитного комітету та особи, які перебувають із кредитною спілкою у трудових відносинах.

Правління

Правління кредитної спілки є виконавчим органом, який здійснює керівництво її поточною діяльністю. Правління складається з осіб, які перебувають у трудових відносинах із спілкою.

Правління вирішує всі питання діяльності кредитної спілки, крім тих, що належать до компетенції загальних зборів, спостережної ради та кредитного комітету. Спостережна рада може прийняти рішення про делегування частини належних їй повноважень до компетенції правління, крім тих, що віднесені цим Статутом до її виключної компетенції.

Правління підзвітне загальним зборам і спостережній раді кредитної спілки та організує виконання їх рішень. Правління діє від імені кредитної спілки в межах, передбачених Законом України «Про кредитні спілки» і цим Статутом. Роботою правління керує голова правління, який призначається спостережною радою.

Кредитний комітет

Кредитний комітет кредитної спілки є спеціальним органом, відповідальним за організацію кредитної діяльності спілки.

Кредитний комітет призначається спостережною радою та підзвітний загальним зборам членів кредитної спілки та спостережній раді і несе перед ними відповідальність за ефективність кредитної діяльності спілки.
Кредитний комітет призначається спостережною радою у складі не менше трьох осіб за умови обов’язкової участі в ньому голови правління.

До компетенції кредитного комітету належать:

 • розгляд заяв членів кредитної спілки про надання кредитів і прийняття рішень із цих питань;
 • здійснення контролю за якістю кредитного портфеля;
 • вирішення інших питань, пов’язаних з кредитною діяльністю, визначається положенням про кредитний комітет.
Категорія: Кредитний кооператив | Опубліковав користувач: Publisher (13 Лютого 2012)
Перегляди: 1711 | Рейтинг: 0.0/0
Кооперативний рух Кооперація у світі Кредитний кооператив
Сільськогосподарський кооператив Споживчий кооператив Виробничий кооператив
Житлово-будівельний кооператив Людина Стартап
Кількість коментарів: 0
Коментувати можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]