Шевченко закликає об'єднуватисьМеню сайта

Пошук

Головна » Публікації » Кредитний кооператив

статут кредитної спілки
                                  
«ЗАТВЕРДЖЕНО»
рішенням загальних зборів
кредитної спілки
«_____________________»
протокол № 1
від ___________ 201_ року
Голова спостережної ради
___________________(П.І.Б.)

СТАТУТ
КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ

                             _______________________________________________
(назва кредитної спілки)


Місто
Рік
РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Найменування кредитної спілки та її юридична адреса

1.1. Кредитна спілка заснована і діє згідно з рішенням установчих зборів (Протокол № 1 від ______ 200 року) на підставі Законів України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», «Про кредитні спілки», «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом», інших законів України та виданих відповідно до них нормативно+правових актів.

1.2. Найменування кредитної спілки:
українською мовою повне: «_______________________»
українською мовою скорочене: «_____________»
англійською мовою повне: «_______________________»
англійською мовою скорочене: «_____________»
1.3. Юридичною адресою (місцезнаходженням) кредитної спілки є:
_____________________________________________________

2. Мета створення і завдання кредитної спілки

2.1. Кредитна спілка «__________» далі – кредитна спілка) – це неприбуткова організація, заснована фізичними особами на кооперативних засадах з метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових
послуг за рахунок об'єднаних грошових внесків членів кредитної спілки.
2.2. Завдання кредитної спілки полягає у задоволенні потреб її членів у
взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг шляхом здійснення діяльності, передбаченої підрозділом 5 цього Статуту.

3. Принципи діяльності кредитної спілки

3.1. Діяльність кредитної спілки ґрунтується на таких основних принципах:
1) добровільність вступу та свобода виходу з кредитної спілки;
2) рівноправність членів кредитної спілки;
3) самоврядування;
4) гласність.

4. Юридичний статус кредитної спілки

4.1. Кредитна спілка є юридичною особою, має самостійний баланс, банківські
рахунки, які відкриває і використовує згідно із законодавством у самостійно
обраних банківських установах, а також печатку, штамп та бланки із своїм
найменуванням, власну символіку.
4.2. Кредитна спілка набуває статусу юридичної особи з моменту її державної
реєстрації відповідно до закону.
4.3. Кредитна спілка може укладати від свого імені договори та інші угоди, які
не суперечать нормативно+правовим актам та цьому Статуту, набувати майнові та немайнові права, мати обов'язки, що випливають із законодавства України та укладених кредитною спілкою угод, бути позивачем і відповідачем у судах, отримувати ліцензії відповідно до закону.
4.4. Кредитна спілка може бути учасником однієї об'єднаної кредитної спілки.
4.5. Кредитна спілка не може бути засновником, співзасновником або
учасником суб'єкта (суб'єктів) підприємницької діяльності, крім місцевого
кооперативного банку, як на території України, так і за її межами.
4.6. Кредитна спілка може бути членом асоціацій кредитних спілок.
4.7. Кредитна спілка діє на основі самофінансування, несе відповідальність за
наслідки своєї діяльності та виконання зобов'язань перед своїми членами,
партнерами, державним та місцевими бюджетами.
4.8. Кредитна спілка несе відповідальність за своїми зобов'язаннями у межах
вартості майна, яке належить їй на праві власності.

5. Діяльність кредитної спілки

5.1. Для досягнення мети, зазначеної у підрозділі 2 цього Статуту, кредитна
спілка:
а) приймає вступні та обов'язкові пайові та інші внески від членів спілки;
б) надає кредити своїм членам на умовах їх платності, строковості та
забезпеченості в готівковій та безготівковій формі. Отримувати кредити від імені членів кредитної спілки можуть також селянські (фермерські) господарства та приватні підприємства, які знаходяться у їх власності. Розмір кредиту, наданого одному члену кредитної спілки, не може перевищувати 20 відсотків від капіталу кредитної спілки;
в) залучає на договірних умовах внески (вклади) своїх членів на депозитні
рахунки як у готівковій, так і в безготівковій формі. Зобов'язання кредитної спілки перед одним своїм членом не можуть бути більше 10 відсотків від загальних зобов'язань кредитної спілки;
г) виступає поручителем виконання членом спілки зобов'язань перед третіми
особами;
д) у разі участі в об'єднаній кредитній спілці сплачує вступні, пайові та інші
внески до об'єднаної кредитної спілки;
е) розміщує тимчасово вільні кошти на депозитних рахунках в установах банків, які мають ліцензію на право роботи з вкладами громадян, об'єднаній кредитній спілці, а також придбаває державні цінні папери, перелік яких установлюється Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України (далі – Держфінпослуг), та паї кооперативних банків;
є) залучає на договірних умовах кредити банків, кредити об'єднаної кредитної
спілки, кошти інших установ та організацій виключно для надання кредитів своїм членам, якщо інше не встановлено рішенням Держфінпослуг. Загальна сума залучених коштів, у тому числі кредитів, не може перевищувати 50 відсотків вартості загальних зобов'язань та капіталу кредитної спілки на момент залучення;
ж) надає кредити іншим кредитним спілкам, якщо інше не встановлено
рішенням Держфінпослуг;
з) виступає членом платіжних систем;
і) оплачує за дорученням своїх членів вартість товарів, робіт і послуг у межах
наданого їм кредиту;
ї) провадить благодійну діяльність за рахунок коштів спеціально створених для
цього фондів. Провадження кредитною спілкою іншої діяльності, крім передбаченої цим Статутом, не допускається.

5.2. Кредитна спілка набуває статусу фінансової установи після внесення
Держфінпослуг запису про неї до відповідного реєстру фінансових установ.
5.3. У випадках, передбачених законодавством, кредитна спілка має право на
здійснення діяльності з надання фінансових послуг лише після отримання в
Держфінпослуг відповідних ліцензій.

6. Ознака членства у кредитній спілці

Необхідно вказати коло осіб, які можуть бути членами кредитної спілки та
об'єднані хоча б за однією з таких ознак: мають спільне місце роботи чи навчання або належать до однієї професійної спілки, об’єднання професійних спілок, іншої громадської чи релігійної організації або проживають в одному селі, селищі, місті, районі, області.

РОЗДІЛ II. УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНОЮ СПІЛКОЮ

7. Органи управління кредитної спілки

7.1. Органами управління кредитної спілки є загальні збори членів кредитної
спілки, спостережна рада, ревізійна комісія, кредитний комітет та правління. У
випадку прийняття відповідного рішення Держфінпослуг, функції органів
управління кредитної спілки виконує тимчасова адміністрація, що призначається і діє згідно з законодавством. Рішенням загальних зборів членів кредитної спілки можуть бути створені й інші органи управління.
7.2. Член органу управління або працівник кредитної спілки не може брати
участь у підготовці та прийнятті рішення щодо прийняття кредитною спілкою будь+ якого зобов’язання на їх користь.
7.3. Член органу управління або працівник кредитної спілки не може брати
участь у підготовці та прийнятті рішення на користь установи або підприємства, в якому вони, їх близькі родичі або підприємство, яким вони володіють, мають діловий інтерес.
7.4. Член cпостережної ради або ревізійної комісії кредитної спілки не може
укладати договори щодо надання цій кредитній спілці професійних послуг (робіт), якщо загальні збори членів кредитної спілки не нададуть попередньої згоди на укладення такого договору.

8. Загальні збори членів кредитної спілки

8.1. Вищим органом управління кредитної спілки є загальні збори її членів.
8.2. Загальні збори членів кредитної спілки можуть приймати рішення з будь+
яких питань діяльності кредитної спілки.
8.3. До виключної компетенції загальних зборів членів кредитної спілки
належить:
1) затвердження Статуту кредитної спілки, внесення до нього змін і доповнень;
2) обрання та відкликання членів спостережної ради та ревізійної комісії;
3) затвердження річних результатів діяльності кредитної спілки, звітів
спостережної ради, правління та кредитного комітету і висновків ревізійної комісії. Річний звіт про результати діяльності кредитної спілки затверджується загальними зборами лише за наявності висновку ревізійної комісії;
4) прийняття рішення про збільшення пайового капіталу кредитної спілки
шляхом збільшення розміру обов'язкового пайового внеску або внесення
додаткових пайових внесків;
5) прийняття рішення про порядок розподілу доходу та покриття збитків
кредитної спілки;
6) затвердження положень про спостережну раду, ревізійну комісію, кредитний комітет та правління;
7) прийняття рішення про створення інших органів управління, крім
спостережної ради, ревізійної комісії, кредитного комітету та правління;
8) прийняття рішення про припинення діяльності кредитної спілки.
8.4. Повідомлення про скликання чергових загальних зборів членів кредитної
спілки повинно бути зроблене не пізніше ніж за 30 календарних днів до скликання зборів із зазначенням часу й місця їх проведення та порядку денного шляхом надсилання письмового запрошення рекомендованим листом кожному члену кредитної спілки за місцем його проживання або вручення такого письмового запрошення особисто члену кредитної спілки під підпис. Днем здійснення повідомлення вважається день надіслання запрошення поштою або день вручення запрошення особисто члену кредитної спілки. До запрошення додаються письмовий річний звіт про діяльність органів управління кредитної спілки та її річний фінансовий звіт.
8.5. Повідомлення про скликання чергових загальних зборів повинно бути
опубліковано не пізніше ніж за 30 календарних днів до скликання зборів у
визначених Держфінпослуг засобах масової інформації, в яких публікуються дані про державну реєстрацію кредитної спілки.
8.6. Роботу зборів організує обрана зборами Президія, яку очолює голова
зборів. До складу Президії входить секретар, відповідальний за ведення протоколу зборів, яким оформлюється рішення загальних зборів членів кредитної спілки. Протокол підписується головою та секретарем зборів та оформляється не пізніше 3+х робочих днів після їх проведення. Відповідальним за зберігання протоколів є голова правління кредитної спілки.
Протоколи є обов'язковими для зберігання відповідно до законодавства
України. На вимогу членів кредитної спілки їм видаються для ознайомлення
протоколи загальних зборів, а також засвідчені головою правління кредитної
спілки витяги з протоколів.
8.7. На загальних зборах може обиратись лічильна комісія, відповідальна за
підрахунок голосів. Організує її роботу та оголошує результати підрахунків голосів голова лічильної комісії, який обирається членами комісії простою більшістю голосів. Рішення лічильної комісії оформлюється протоколом, який додається до протоколу зборів. Якщо така комісія не створена за рішенням зборів, її функції може виконувати президія зборів.
8.8. Загальні збори вважаються правомочними, якщо на них представлено не
менш як 50 відсотків членів кредитної спілки особисто або за дорученням іншим членам кредитної спілки.
8.9. Рішення загальних зборів членів кредитної спілки про припинення
діяльності кредитної спілки вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш як 75 відсотків членів кредитної спілки, присутніх на загальних зборах. З інших питань рішення приймаються простою більшістю голосів членів кредитної спілки, присутніх на загальних зборах, крім рішення про внесення змін та доповнень до Статуту.
8.10. Голосування на загальних зборах відбувається за принципом + один член
кредитної спілки, присутній на зборах, має один голос. За рішенням загальних
зборів, голосування може бути таємним або відкритим.
8.11. Загальні збори членів кредитної спілки скликаються спостережною радою не рідше ніж один раз на рік, але не пізніше, ніж до 1 червня року, наступного за звітним.
8.12. Позачергові загальні збори членів кредитної спілки скликаються
спостережною радою кредитної спілки з власної ініціативи у будь+якому випадку, якщо цього потребують інтереси кредитної спілки, а також на вимогу ревізійної комісії або не менш як 20 відсотків членів кредитної спілки, а також за рішенням Держфінпослуг в установленому порядку. Якщо протягом 20 днів із дня отримання такої письмової вимоги спостережна рада кредитної спілки не виконає зазначену вимогу та не зробить повідомлення членам про скликання позачергових загальних зборів, ревізійна комісія або члени кредитної спілки вправі самі скликати позачергові загальні збори.
8.13. Повідомлення про позачергові загальні збори має бути зроблено в строк,
встановлений у п. 8.4. цього Статуту. У разі скликання позачергових загальних зборів разом із повідомленням членам надсилаються матеріали, яки мають відношення до причин скликання таких зборів.

9. Спостережна рада кредитної спілки

9.1. Спостережна рада представляє інтереси членів кредитної спілки в період
між загальними зборами. Спостережна рада кредитної спілки підзвітна загальним зборам членів кредитної спілки і в межах компетенції, визначеної Законом України «Про кредитні спілки» та цим Статутом, контролює й регулює діяльність правління та кредитного комітету.
9.2. До компетенції спостережної ради кредитної спілки належить:
а) затвердження положень про порядок надання послуг членам кредитної
спілки;
б) встановлення видів та умов надання кредитною спілкою фінансових послуг
своїм членам;
в) затвердження рішень кредитного комітету про надання кредиту у випадках,
передбачених відповідним положенням кредитної спілки;
г) визначення порядку прийняття рішень про придбання та продаж майна
кредитної спілки, використання тимчасово вільних коштів;
д) затвердження кошторису та штатного розпису кредитної спілки;
е) затвердження положення про структурні підрозділи кредитної спілки;
є) призначення голови та членів правління, членів кредитного комітету;
ж) визначення кваліфікаційних вимог до членів кредитного комітету, працівників кредитної спілки та залучених на договірних умовах експертів згідно з нормативно-правовими актами Держфінпослуг та цим Статутом;
з) прийняття рішення про вступ кредитної спілки до асоціації кредитних спілок
та/або об'єднаної кредитної спілки і вихід із таких асоціацій та/або об'єднаної
кредитної спілки, якщо інше не визначено рішенням загальних зборів членів
кредитної спілки;
і) вирішення питань про прийняття нових членів до кредитної спілки та
припинення членства у кредитній спілці.
Спостережна рада вирішує й інші питання діяльності кредитної спілки, за
винятком тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів членів
кредитної спілки.
Повноваження, передбачені пунктами а+з цієї статті становлять виключну
компетенцію спостережної ради та не можуть бути делеговані Правлінню спілки.
9.3. Спостережна рада кредитної спілки обирається загальними зборами
членів кредитної спілки у кількісному складі, що визначається рішенням загальних зборів, але не менш як п’ять осіб. Строк повноважень членів спостережної ради визначається загальними зборами членів кредитної спілки, але не більш ніж три роки. У разі неправомочності загальних зборів або неспроможності обрати новий склад спостережної ради, старий склад виконує свої обов’язки до позачергових зборів, які повинні бути проведені не пізніше ніж через два місяці від дати призначення зборів, що не відбулися або були неспроможні обрати новий склад спостережної ради.
Члени спостережної ради працюють на громадських засадах та ними не можуть бути особи, які перебувають у трудових відносинах із кредитною спілкою.
9.4. Організаційною формою роботи спостережної ради є засідання, що
скликаються не рідше одного разу на квартал. Позачергові засідання можуть
скликатися за наполяганням половини членів спостережної ради, а також за
зверненням правління кредитної спілки.
9.5. Спостережна рада правомочна приймати рішення, якщо на її засіданні
присутні більш як половина її членів. Рішення спостережної ради вважається
прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш як половина членів
спостережної ради, які беруть участь у засіданні.
9.6. Рішення спостережної ради кредитної спілки оформляється протоколом,
який підписується головою спостережної ради не пізніше трьох робочих днів після їх проведення. Протоколи є обов'язковими для зберігання відповідно до
законодавства України. Відповідальним за зберігання протоколів є голова
правління кредитної спілки.
На вимогу членів кредитної спілки їм видаються для ознайомлення протоколи,
а також засвідчені головою правління кредитної спілки витяги з протоколів.
9.7. Спостережну раду кредитної спілки очолює голова, який обирається в
порядку, визначеному в Положенні про спостережну раду.
Голова спостережної ради організує роботу спостережної ради кредитної
спілки, головує на її засіданнях та звітує про роботу спостережної ради на
загальних зборах членів кредитної спілки.
Голова спостережної ради кредитної спілки несе персональну відповідальність
за виконання покладених на спостережну раду завдань.

10. Правління кредитної спілки

10.1. Правління кредитної спілки є виконавчим органом, який здійснює
керівництво її поточною діяльністю. Правління складається з осіб, які знаходяться в трудових відносинах із спілкою.
10.2. Правління вирішує всі питання діяльності кредитної спілки, крім тих, що
належать до компетенції загальних зборів, спостережної ради та кредитного
комітету. Спостережна рада може прийняти рішення про делегування частини
належних їй повноважень до компетенції правління, крім тих, що віднесені цим
Статутом до її виключної компетенції.
10.3. Правління підзвітне загальним зборам і спостережній раді кредитної
спілки та організує виконання їх рішень. Правління діє від імені кредитної спілки в межах, передбачених Законом України „Про кредитні спілки” і цим Статутом.
10.4. Роботою правління керує голова правління, який призначається
спостережною радою.
Голова правління кредитної спілки:
1) без доручення представляє інтереси кредитної спілки та діє від її імені;
2) представляє кредитну спілку в її відносинах із державою, іншими
юридичними та фізичними особами;
3) укладає договори та інші угоди від імені кредитної спілки, підписує доручення на провадження дій від імені кредитної спілки;
4) розпоряджається майном кредитної спілки в порядку, визначеному
спостережною радою;
5) готує подання спостережній раді на призначення та звільнення членів
правління кредитної спілки, а також працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу, призначає на посади та звільняє з посад працівників кредитної спілки, застосовує до них заходи заохочення та стягнення відповідно до законодавства, вживає заходів щодо підготовки та підвищення кваліфікації працівників кредитної спілки;
6) вирішує інші питання діяльності кредитної спілки відповідно до цього Статуту та законодавства України.
Голова правління кредитної спілки є членом кредитного комітету за посадою.
Голова правління кредитної спілки несе персональну відповідальність за
виконання покладених на правління завдань.
Правління кредитної спілки призначається спостережною радою у складі не
менше трьох осіб.

11. Кредитний комітет кредитної спілки

11.1. Кредитний комітет кредитної спілки є спеціальним органом,
відповідальним за організацію кредитної діяльності спілки.
Кредитний комітет призначається спостережною радою та підзвітний
загальним зборам членів кредитної спілки та спостережній раді і несе перед ними відповідальність за ефективність кредитної діяльності спілки.
11.2. Кредитний комітет призначається спостережною радою у складі не менше трьох осіб за умови обов’язкової участі в ньому голови правління.
Порядок призначення кредитного комітету, строк повноважень та порядок його діяльності визначається положенням про кредитний комітет, яке затверджується загальними зборами.
11.3. Членами кредитного комітету можуть бути члени спостережної ради,
члени правління та інші особи. Членам кредитного комітету, що не є членами
спостережної ради або правління кредитної спілки, за роботу в кредитному
комітеті може передбачатися винагорода, розмір якої визначається спостережною радою залежно від обсягу роботи та кваліфікації члена комітету.
При прийнятті рішення про надання кредиту члену кредитної спілки, якого
призначено членом кредитного комітету, такий член кредитного комітету не може брати участь у прийнятті цього рішення.
11.4. До компетенції кредитного комітету належать:
1) розгляд заяв членів кредитної спілки про надання кредитів і прийняття
рішень із цих питань;
2) здійснення контролю за якістю кредитного портфеля;
3) вирішення інших питань, пов’язаних з кредитною діяльністю, визначається
положенням про кредитний комітет.

12. Ревізійна комісія кредитної спілки

12.1. Контроль за фінансово+господарською діяльністю кредитної спілки
здійснює ревізійна комісія. Ревізійна комісія підзвітна й відповідальна перед
загальними зборами членів кредитної спілки.
12.2. Ревізійна комісія обирається загальними зборами членів кредитної спілки
у кількісному складі, що визначається рішенням загальних зборів, але не менш
трьох осіб, які працюють на громадських засадах. Строк повноважень членів
ревізійної комісії визначається загальними зборами членів кредитної спілки, але не більш ніж три роки. Порядок обрання ревізійної комісії визначається Положенням про ревізійну комісію.
До складу ревізійної комісії не можуть входити члени спостережної ради,
правління, кредитного комітету та особи, які перебувають із кредитною спілкою у трудових відносинах.
12.3. Члени ревізійної комісії обирають на першому засіданні голову та
секретаря комісії. Голова комісії головує на всіх її засіданнях, організує її роботу та звітує від імені комісії перед загальними зборами. Секретар веде та зберігає всі протоколи та інші документи про діяльність комісії.
12.4. Перевірки результатів фінансово+господарської діяльності кредитної
спілки проводяться ревізійною комісією не рідше одного разу на рік. Позапланові перевірки провадяться за рішенням спостережної ради або на вимогу не менш як 20 відсотків членів кредитної спілки.
Ревізійна комісія доповідає про результати проведених перевірок загальним
зборам членів кредитної спілки та спостережній раді кредитної спілки.
12.5. На вимогу ревізійної комісії їй надаються будь+які матеріали, бухгалтерські та інші документи, а також пояснення посадових осіб кредитної спілки. Ревізійна комісія вправі за погодженням із спостережною радою залучати на договірних засадах до проведення перевірок зовнішніх експертів з числа осіб, які не перебувають у трудових відносинах із кредитною спілкою.
12.6. Ревізійна комісія складає висновок за річними звітами про результати
діяльності кредитної спілки.
12.7. Ревізійна комісія може тимчасово припинити повноваження будь+якої
посадової особи кредитної спілки в разі виявлення допущених нею порушень, що загрожують фінансовій стабільності кредитної спілки. За наявності загрози
існуванню кредитної спілки ревізійна комісія скликає позачергові загальні збори.

РОЗДІЛ III. ЧЛЕНСТВО У КРЕДИТНІЙ СПІЛЦІ

13. Умови членства в кредитній спілці

13.1. Членами кредитної спілки можуть бути громадяни України, іноземці та
особи без громадянства, які постійно проживають на території України, об'єднані ознакою членства в кредитній спілці за місцем проживання в Київській області, мають повну цивільну дієздатність.

Не можуть бути прийняті до кредитної спілки особи, які за рішенням суду
визнані недієздатними або обмежено дієздатними, особи, які відбувають
покарання у вигляді позбавлення волі, а також особи, що мають непогашену
судимість за корисливі злочини.
13.2. Зміна ознак, зазначених у статті 6. цього Статуту, не тягне за собою
припинення членства у кредитній спілці.
14. Порядок набуття членства у кредитній спілці
14.1. Прийняття до кредитної спілки провадиться на підставі письмової заяви
особи за рішенням спостережної ради кредитної спілки, якщо таке право не
делеговане спостережною радою правлінню кредитної спілки.
14.2. Особа стає членом кредитної спілки за умови:
1) відповідності ознаці членства;
2) подання заяви про вступ до кредитної спілки;
3) рішення спостережної ради або правління (у разі делегування йому цього
повноваження) про прийом особи до спілки;
4) сплати вступного та обов’язкового пайового внесків, що підтверджується
відповідними документами.
14.3. Сплата вступного та обов’язкового пайового внесків здійснюється лише
після прийняття спостережною радою або правлінням (у разі делегування йому цього повноваження) позитивного рішення про прийом до кредитної спілки. В першу чергу сплачується вступний внесок. У разі, коли вступний та обов'язковий пайовий внески сплачено у різні дні, першим днем членства вважається день сплати обов'язкового пайового внеску в повному обсязі.
14.4. Вступні та обов’язкові пайові внески можуть сплачуватись як готівкою, так і в безготівковому вигляді. Розмір та порядок сплати вступних та обов’язкових пайових внесків встановлюється за рішенням загальних зборів.
14.5. Заява особи про вступ до спілки складається письмово за формою,
встановленою спостережною радою, та має бути розглянутою спостережною
радою на найближчому після подання заяви засіданні.
15. Права членів кредитної спілки
15.1. Члени кредитної спілки мають право:
1) брати участь в управлінні справами кредитної спілки, обирати та бути
обраними до її органів управління;
2) вносити пропозиції на розгляд органів управління кредитної спілки;
3) одержувати від кредитної спілки кредити та користуватися іншими
послугами, які надаються членам кредитної спілки відповідно до цього Статуту;
4) одержувати інформацію про діяльність кредитної спілки, ознайомлюватися з
річними балансами, фінансовими звітами, протоколами засідань органів
управління кредитної спілки та іншими документами щодо діяльності кредитної
спілки;
5) одержувати дохід на свій пайовий внесок, якщо інше не передбачено
рішенням загальних зборів кредитної спілки;
6) вийти з членів кредитної спілки в порядку, передбаченому Законом України
«Про кредитні спілки» та цим Статутом.

16. Обов'язки членів кредитної спілки

16.1. Члени кредитної спілки зобов'язані:
1) додержуватися цього Статуту та інших актів кредитної спілки, виконувати
рішення її органів управління;
2) брати участь у формуванні майна кредитної спілки, зокрема, сплачувати у
грошовій формі вступні, обов'язкові пайові та інші внески у розмірах, строки та в порядку, що визначені рішенням загальних зборів кредитної спілки;
3) не розголошувати конфіденційну інформацію про діяльність кредитної спілки.

17. Припинення членства в кредитній спілці

17.1. Припинення членства в кредитній спілці може відбуватись у випадках:
1) смерті особи – члена спілки;
2) виключення члена кредитної спілки у разі порушення ним цього Статуту;
3) добровільного виходу з членів спілки.
17.2. Рішення про припинення членства в разі смерті члена кредитної спілки
приймається спостережною радою або правлінням (у разі делегування йому цього повноваження) на підставі свідоцтва про смерть або рішення суду про визнання громадянина померлим, що вступило в законну силу. Членство припиняється з дня прийняття рішення про припинення членства.
17.3. Рішення про виключення члена в разі порушення ним Статуту
приймається загальними зборами спілки за поданням спостережної ради. Перед голосуванням члену спілки обов'язково надається можливість висловитись.
17.4. Кожен член кредитної спілки має право в будь+який час вийти з кредитної спілки за власним бажанням. Для цього він повинен подати письмову заяву до правління про добровільний вихід з кредитної спілки. Правління передає цю заяву до спостережної ради разом із повною інформацією про внески та вклади члена, належний йому дохід та отримані ним кредити, а також іншою необхідною інформацією. Спостережна рада або правління (у разі делегування йому цього повноваження) на найближчому засіданні повинна розглянути заяву члена спілки та прийняти рішення про припинення його членства.
17.5. У разі добровільного виходу особи з членів кредитної спілки або
виключення її внаслідок порушення цього Статуту нею мають бути повністю
сплачені отримані від кредитної спілки кредити.
Членові спілки, який вибуває, кредитна спілка виплачує всі його пайові внески та вклади разом із належним доходом після відрахування його заборгованостей перед спілкою.
17.6. Днем припинення членства у кредитній спілці вважається день прийняття загальними зборами членів кредитної спілки або спостережною радою кредитної спілки відповідного рішення.
17.7. У разі припинення членства фізичної особи у кредитній спілці вступний
внесок їй не повертається. Отримання обов’язкового пайового внеску фізичною особою можливе лише у разі припинення її членства в кредитній спілці.
17.8. Повернення обов'язкового пайового та інших внесків, крім вступного
внеску, провадиться в порядку, передбаченому цим Статутом та відповідними
положеннями кредитної спілки, але не пізніше ніж через один місяць після
прийняття загальними зборами або спостережною радою кредитної спілки
відповідного рішення. Повернення вкладів провадиться за взаємною згодою
сторін або не пізніше строку, передбаченого відповідним договором. Дохід на пайові внески члена виплачується йому згідно з відповідними положеннями кредитної спілки.


Категорія: Кредитний кооператив | Опубліковав користувач: Publisher (13 Лютого 2012)
Перегляди: 2822 | Рейтинг: 0.0/0
Кооперативний рух Кооперація у світі Кредитний кооператив
Сільськогосподарський кооператив Споживчий кооператив Виробничий кооператив
Житлово-будівельний кооператив Людина Стартап
Кількість коментарів: 0
Коментувати можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]