Шевченко закликає об'єднуватисьМеню сайта

Пошук

Головна » Публікації » Кредитний кооператив

Статут кредитної спілки (продовження)

РОЗДІЛ IV. ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ

18. Джерела надходження майна кредитної спілки

18.1. Майно кредитної спілки формується за рахунок:
1) вступних, обов'язкових пайових та інших внесків членів кредитної спілки (крім внесків (вкладів) на депозитні рахунки);
2) плати за надання своїм членам кредитів та інших послуг, а також доходів від провадження інших видів статутної діяльності;
3) доходів від придбаних кредитною спілкою державних цінних паперів;
4) грошових та інших майнових пожертвувань, благодійних внесків, грантів,
безоплатної технічної допомоги як юридичних, так і фізичних осіб, у тому числі
іноземних;
5) інших надходжень, не заборонених законодавством.
18.2. Майно кредитної спілки є її власністю. Кредитна спілка володіє,
користується та розпоряджається належним їй майном відповідно до закону та
цього Статуту.

Стаття 19. Порядок формування та використання капіталу, резервів та
інших фондів, утворюваних кредитною спілкою

19.1. Капітал кредитної спілки складається з пайового, резервного та
додаткового капіталів, а також залишку нерозподіленого доходу спілки і не можеьбути меншим 10 відсотків від суми її загальних зобов'язань.
19.2. Пайовий капітал кредитної спілки формується за рахунок обов'язкових та
додаткових пайових членських внесків членів кредитної спілки.
19.3. Резервний капітал, призначений для відшкодування можливих збитків
кредитної спілки, які не можуть бути покритими за рахунок надходжень поточного року, забезпечення платоспроможності кредитної спілки та захисту заощаджень її членів.
19.4. Резервний капітал кредитної спілки формується за рахунок вступних
внесків членів кредитної спілки та частини доходів кредитної спілки до моменту досягнення ним не менш як 15 відсотків від суми активів, зважених на ризик кредитної спілки. При ліквідації спілки залишок коштів резервного капіталу зараховується до Державного бюджету України.
19.5. Додатковий капітал кредитної спілки формується за рахунок цільових
внесків членів спілки, благодійних внесків фізичних та юридичних осіб, безоплатно отриманого майна і необоротних засобів. У разі ліквідації спілки залишок додаткового капіталу зараховується до Державного бюджету України.
19.6. Рішення про використання капіталу на покриття збитків кредитної спілки
приймається спостережною радою кредитної спілки в порядку, визначеному
законодавством та рішенням загальних зборів членів кредитної спілки.
19.7. З метою покриття передбачуваних збитків від неповернення кредитів
кредитною спілкою за рахунок частини доходів кредитної спілки формується
резерв забезпечення покриття втрат від неповернених позичок. Порядок формування й використання резерву забезпечення покриття втрат визначається нормативно-правовими актами Держфінпослуг.
19.8. Кредитна спілка створює інші резерви та фонди відповідно до
нормативно-правових актів Держфінпослуг, цього Статуту та рішень загальних
зборів кредитної спілки.

20. Основні права кредитної спілки у сфері економічної діяльності

Кредитна спілка має право самостійно встановлювати:
1) розмір плати (процентів), яка розподіляється на пайові членські внески та
нараховується на внески (вклади), що знаходяться на депозитних рахунках членів кредитної спілки;
2) розмір плати (процентів) за користування кредитами, наданими кредитною
спілкою;
3) ціни (тарифи) на послуги, що надаються кредитною спілкою;
4) види кредитів, що надаються кредитною спілкою, умови надання та строки
повернення кредитів;
5) способи забезпечення кредитних зобов'язань, вимоги щодо забезпечення
погашення кредитів.

21. Порядок і умови надання кредитів членам кредитної спілки

21.1. Кредитна спілка надає кредити лише своїм членам на умовах та на строк, визначені відповідним положенням кредитної спілки, яке затверджене
спостережною радою, на підставі заяви члена спілки за рішенням кредитного
комітету.
21.2. Заява про надання кредиту складається членом спілки за встановленою
формою і повинна містити дані про мету отримання кредиту, його забезпечення, строк та джерела його повернення.
21.3. При прийнятті кредитним комітетом рішення про надання кредиту, між
кредитною спілкою та позичальником укладається кредитний договір, в якому
визначаються строк та умови повернення кредиту.
21.4. Всі члени органів управління кредитної спілки та її працівники, якщо
вони є членами кредитної спілки, отримують кредити на умовах, що діють для всіх інших членів кредитної спілки.

22. Порядок розподілу доходів кредитної спілки

22.1. Нерозподілений доход, що залишається у розпорядженні кредитної спілки
за підсумками фінансового року, розподіляється за рішенням загальних зборів, у тому числі між членами кредитної спілки, пропорційно розміру їх пайових внесків у вигляді відсотків (процентів). При цьому в першу чергу відбувається необхідне поповнення капіталу та резервів.
22.2. Сума доходу, яка розподіляється на додаткові пайові членські внески,
визначається з дотриманням умови, що доходність додаткових пайових членських внесків не може перевищувати більш ніж у два рази середньозважену процентну ставку доходності внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитних рахунках за їх наявності. Решта доходу, що залишилася після формування капіталу й резервів та розподілу на додаткові пайові членські внески, розподіляється на обов'язкові пайові членські внески.
22.3. Розподіл доходів кредитної спілки протягом року відбувається в порядку,
визначеному рішенням загальних зборів членів кредитної спілки.

23. Порядок покриття збитків кредитної спілки

Збитки кредитної спілки покриваються у порядку, що визначається загальними зборами кредитної спілки відповідно до Закону України «Про кредитні спілки» та нормативно+правових актів Держфінпослуг.

24. Конфіденційність

24.1. Кредитна спілка та її посадові особи зобов'язані зберігати таємницю щодо рахунків, внесків та інших фінансових операцій, здійснених членами кредитної спілки.
24.2. Довідки видаються особисто членам кредитної спілки (їх представникам)
лише щодо їх рахунків, внесків та інших фінансових операцій за відповідною
заявою, а також судам, органам прокуратури, служби безпеки, органам внутрішніх справ, іншим правоохоронним органам та органам державної податкової служби у випадках та в порядку, передбачених законом.
24.3. У разі смерті члена кредитної спілки довідки про його внески та рахунки
видаються спадкоємцям, державним нотаріальним конторам та консульським
установам іноземних держав, у провадженні яких знаходяться справи про
спадщину.

25. Облік і звітність кредитної спілки

25.1. Кредитна спілка зобов'язана вести оперативний і бухгалтерський облік
результатів своєї діяльності, статистичну та іншу звітність відповідно до
законодавства України та подавати її в установленому порядку та обсязі
відповідним державним органам.
25.2. Кредитна спілка подає Держфінпослуг фінансову звітність та інші звітні
дані в обсягах, формах та у строки, встановлені Держфінпослуг, а також надає на
запити Держфінпослуг необхідні пояснення щодо звітних даних.
25.3. Голова правління несе персональну відповідальність за достовірність та
повноту фінансової звітності та інших звітних даних.
25.4. Достовірність і повнота річної звітності кредитної спілки повинна бути
підтверджена незалежним аудитором (аудиторською фірмою), визначеним
загальними зборами кредитної спілки, який відповідає наступним вимогам:
1) має відповідний сертифікат;
2) не є членом кредитної спілки, діяльність якої перевіряється, та не має
конфлікту інтересів;
3) внесений до відповідного реєстру, що ведеться Держфінпослуг.
Аудиторський висновок подається до Держфінпослуг та представляється
загальним зборам кредитної спілки.
25.5. Результати фінансової діяльності кредитної спілки визначаються на
підставі річної звітності, включаючи баланс та звіт про доходи й витрати. Звітність про фінансово+господарську діяльність за рік підлягає затвердженню загальними зборами членів кредитної спілки.

26. Кошти членів кредитної спілки

26.1. Внески (вклади) членів кредитної спілки на депозитні рахунки, а також
нарахована на такі кошти та пайові внески плата (проценти) належать членам
кредитної спілки на праві приватної власності.
26.2. Кошти, що належать членам кредитної спілки, обліковуються окремо.
26.3. Кошти, що належать членам кредитної спілки, використовуються для
надання кредитів членам кредитної спілки, а у разі наявності тимчасово вільних коштів членів кредитної спілки + можуть розміщуватися спілкою на депозитних рахунках в установах банків, які мають ліцензію на право роботи з вкладами громадян, і в об'єднаній кредитній спілці, а також у державні цінні папери, перелік яких встановлюється Держфінпослуг.

РОЗДІЛ V. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ

27. Способи припинення діяльності кредитної спілки

27.1. Кредитна спілка припиняє діяльність шляхом її реорганізації (злиття,
приєднання, поділу) або ліквідації.
27.2. Кредитна спілка вважається такою, що припинила свою діяльність, після
внесення запису до Державного реєстру.
27.3. Реорганізація кредитної спілки провадиться за рішенням її загальних
зборів.

28. Ліквідація кредитної спілки

28.1. Ліквідація кредитної спілки провадиться:
1) за рішенням загальних зборів кредитної спілки;
2) на підставі рішення Держфінпослуг про скасування державної реєстрації
кредитної спілки у зв'язку з виявленими фактами фальсифікації чи викривлення інформації, яка була подана кредитною спілкою на момент її державної реєстрації і мала істотне значення для прийняття відповідного рішення Держфінпослуг. Таке рішення Держфінпослуг може бути оскаржено кредитною спілкою в суді;
3) за рішенням суду, в тому числі в разі заняття діяльністю без відповідної
ліцензії чи діяльністю, забороненою законом, в разі неплатоспроможності
кредитної спілки, в інших випадках, передбачених законом, за поданням
Держфінпослуг, позовом членів або кредиторів кредитної спілки.
28.2. У разі прийняття рішення про ліквідацію кредитної спілки за рішенням
загальних зборів її членів, вона повинна письмово повідомити про це
Держфінпослуг у строки та в порядку, визначеними Держфінпослуг. Рішення про ліквідацію кредитної спілки приймається ѕ голосів учасників зборів. Крім того, в повідомленні мають міститися пропозиції стосовно ліквідаційної комісії або особи щодо припинення діяльності кредитної спілки (ліквідаційна комісія, ліквідатор), порядку та строків припинення. Виконання функцій ліквідаційної комісії може бути покладено на спостережну раду кредитної спілки.
28.3. З моменту призначення ліквідаційної комісії (ліквідатора) до неї
переходять повноваження щодо управління справами кредитної спілки.
Ліквідаційна комісія (ліквідатор) від імені кредитної спілки, яка припиняє діяльність, виступає у суді.
28.4.Ліквідаційна комісія (ліквідатор) поміщає у відповідних засобах масової
інформації, визначених Держфінпослуг, в яких публікуються дані про державну реєстрацію кредитної спілки, що припиняє діяльність, повідомлення про припинення діяльності такої спілки та про порядок і строк заявлення вимог її кредиторами.

29. Задоволення вимог кредиторів спілки в разі припинення її діяльності

29.1. Строк заявлення вимог кредиторами спілки в разі її ліквідації не може бути меншим двох місяців з моменту публікації повідомлення про припинення
діяльності кредитної спілки.
29.2. Ліквідаційна комісія (ліквідатор) вживає усіх можливих заходів щодо
виявлення кредиторів, а також письмово сповіщає їх про припинення діяльності спілки.
29.3. Кредитори кредитної спілки, що припиняє діяльність, можуть вимагати від
неї припинення або дострокового виконання зобов'язань та відшкодування
збитків.
29.4. При ліквідації платоспроможної кредитної спілки вимоги її кредиторів
задовольняються у такій черговості:
1) у першу чергу задовольняються вимоги працівників кредитної спілки та
членів ліквідаційної комісії, пов'язані з трудовими відносинами;
2) у другу чергу задовольняються вимоги за вкладами членів кредитної спілки
на депозитних рахунках та вимоги кредиторів, забезпечені заставою чи іншим
способом;
3) у третю чергу задовольняються вимоги щодо сплати податків, зборів
(обов'язкових платежів);
4) у четверту чергу задовольняються всі інші вимоги.
29.5. У разі відмови ліквідаційної комісії у задоволенні вимог кредитора або
ухилення від їх розгляду кредитор має право до затвердження ліквідаційного
балансу звернутися в суд із позовом до ліквідаційної комісії (ліквідатора). За
рішенням суду такі вимоги кредитора включаються до ліквідаційного балансу та задовольняються в порядку черговості.
29.6. Вимоги кредитора, заявлені після спливу строку, встановленого
ліквідаційною комісією для їх пред'явлення, задовольняються з майна кредитної спілки, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, заявлених своєчасно.
Вимоги кредиторів, які не визнані ліквідаційною комісією, якщо кредитор не
звертався до суду з позовом, вимоги, у задоволенні яких рішенням суду
кредиторові відмовлено, вимоги, не задоволені за браком майна, вважаються
погашеними.
29.7. Якщо вартість майна кредитної спілки є недостатньою для задоволення
вимог кредиторів, вона ліквідується в порядку, передбаченому законом про
банкрутство. Припинення діяльності кредитної спілки в процесі відновлення її
платоспроможності або банкрутства визначається законом.
29.8. При ліквідації спілки залишок коштів резервного та додаткового капіталу
після розрахунків із членами спілки та іншими кредиторами зараховується до
Державного бюджету України.
29.9. Після завершення процедури ліквідації кредитної спілки ліквідаційною
комісією (ліквідатором) складається ліквідаційний баланс, який передається
Держфінпослуг для затвердження та є підставою для виключення такої кредитної спілки з Державного реєстру.

30. Реорганізація кредитної спілки

30.1. Кредитна спілка за рішенням загальних зборів може реорганізуватися
відповідно до законодавства. У разі реорганізації кредитної спілки все її майно та всі її права і обов’язки переходять до правонаступника.
30.2. При реорганізації кредитної спілки після закінчення строку для
пред'явлення вимог кредиторами та задоволення чи відхилення цих вимог комісія складає передавальний акт (злиття, приєднання) або розподільчий баланс (поділ), які мають містити положення про правонаступництво щодо всіх зобов'язань кредитної спілки, що припиняє діяльність, стосовно всіх її кредиторів та боржників, включаючи зобов'язання, які оспорюються сторонами.
30.3. Передавальний акт та розподільчий баланс затверджуються органом, що
прийняв рішення про припинення діяльності кредитної спілки.
Нотаріально посвідчені копії передавального акта або розподільчого балансу
передаються до Держфінпослуг.
30.4. Порушення цього порядку є підставою для відмови у внесенні до
Державного реєстру запису про припинення діяльності кредитної спілки та
державній реєстрації створюваних правонаступників.

31. Філії (відділення) кредитної спілки

31.1. У разі потреби спостережна рада кредитної спілки може прийняти
рішення про відкриття її філії (відділення) для надання послуг групам членів спілки, що мешкають або працюють у географічній віддаленості від її офісу.
31.2. Філія кредитної спілки не є юридичною особою та діє під керівництвом
органів управління кредитної спілки, користується правами та виконує функції, передбачені для неї відповідним Положенням про філію (відділення), що затверджується спостережною радою.

РОЗДІЛ VI. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

32. Внесення змін та доповнень до Статуту

32.1. Пропозиції щодо внесення змін та доповнень до Статуту подаються на
розгляд загальних зборів спостережною радою, ревізійною комісією, або за
поданням не менше 20 відсотків загальної кількості членів. Рішення про внесення змін та доповнень до Статуту приймається лише загальними зборами. Рішення загальних зборів членів кредитної спілки про внесення змін та доповнень до Статуту вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш 2/3 членів кредитної спілки, присутніх на загальних зборах.
32.2. Зміни та доповнення до Статуту є невід’ємною частиною цього Статуту.
32.3. Цей Статут набирає чинності з дати державної реєстрації кредитної
спілки. Статут втрачає чинність з моменту скасування державної реєстрації
кредитної спілки.
Категорія: Кредитний кооператив | Опубліковав користувач: Publisher (13 Лютого 2012)
Перегляди: 2231 | Рейтинг: 0.0/0
Кооперативний рух Кооперація у світі Кредитний кооператив
Сільськогосподарський кооператив Споживчий кооператив Виробничий кооператив
Житлово-будівельний кооператив Людина Стартап
Кількість коментарів: 0
Коментувати можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]