Шевченко закликає об'єднуватисьМеню сайта

Пошук

Головна » Публікації » Виробничий кооператив

Статут виробничого кооперативу

1. Загальні положення

1.1. Виробничий кооператив_____________________ , далі "Кооператив”, є кооперативом, створеним у відповідності з діючим законодавством України, і діє на основі цього Статуту, та чинного законодавства України.
1.2. Повна назва Кооперативу ______________________________ ___.
1.3. Скорочена назва Кооперативу _____________________________________.
1.4. Місцезнаходження Кооперативу: Україна ___________________________.
1.5. До складу Кооперативу входять члени і асоційовані члени, їх повинно бути не менше трьох.
1.6. Назва та юридична адреса Членів Кооперативу вказані в Додатку, що є невід’ємною частиною цього Статуту.
1.7. П.І.Б., адреси, паспортні дані Асоційованих членів Кооперативу вказані в Додатку до Статуту, що є невід’ємною частиною цього Статуту.
1.8. П.І.Б., адреса, дата народження і паспортні дані членів Правління Кооперативу вказані в додатку, що є невід’ємною часткою цього Статуту.
1.9. Фінансовий рік Кооперативу починається 1 січня і закінчується ЗІ грудня.

2. Мета і предмет діяльності Кооперативу

2.1. Кооператив, створений без обмеження терміну діяльності.
2.2. Метою діяльності Кооперативу є підвищення рівня соціально-економічного розвитку його членів на основі організації спільної господарської діяльності.
2.3. Предметом діяльності Кооперативу є:_____________________________
Крім того Кооператив може брати участь у будь-якій діяльності, що не суперечить меті створення Кооперативу.
2.4. Для реалізації своєї мети і здійснення предмета діяльності Кооператив має
право: 
здійснювати узгоджені між його Членами спільні дії в галузі комерційної діяльності, фінансів і кредиту, технічного розвитку;
• об’єднувати фінансові кошти і матеріальні ресурси Членів;
• здійснювати зовнішньоекономічну діяльність, що не суперечить чинному законодавству;
• здійснювати будь-яку іншу діяльність, що не суперечить чинному законодавству України.

3. Правовий статус Кооперативу

3.1. Кооператив діє на основі цього Статуту, затвердженого Членами, Внутрішнього Статуту, а також діючих законодавчих та інших нормативних актів і є юридичною основою.
3.2. Кооператив має право на назву, печатку з його назвою, штамп, фірмовий бланк, рахунки ( включаючи валютні) в банках згідно з чинним законодавством.
3.3. Майнові й інші відносини Членів з Кооперативом будуються на основі цього Статуту -і Внутрішнього Статуту.
3.4. Кооператив і його органи не мають будь-яких виконавчих повноважень
відносно Членів. Кооператив і його органи не мають права розпоряджатися майном Членів і Асоційованих членів, приймати рішення про припинення їх діяльності в будь-якій формі, наймати і звільняти працівників організацій - Членів, давати Членам будь-які вказівки, обов’язкові для виконання. Кооператив має право наймати і звільняти працівників Кооперативу, давати вказівки працівникам відносно їх роботи в Кооперативі. Асоційоване членство не гарантує права на одержання роботи в Кооперативі.
3.5. Кооператив і його органи не мають права здійснювати будь-які юридичні дії від імені й без письмового дозволу з боку Членів.
3.6. Кооператив несе відповідальність за своїми зобов’язаннями усім належним
йому майном.

4. Пайовий фонд та інші фонди, майно Кооперативу

4.1. Для забезпечення діяльності Кооперативу за рахунок виплачених і невиплачених внесків Членів і Асоційованих членів (далі внески), що є обов’язковими внесками для участі в Кооперативі, і додаткових паїв, що є не обов’язковими для участі в Кооперативі, утворюється Пайовий фонд Кооперативу в розмірі _________ грн. Оцінка внеску кожного Члена і Асоційованого члена та додаткових паїв Членів визначається Додатком 1 і 2 до цього Статуту.
4.2. Внески Членів встановлюються пропорційно можливому обсягу участі кожного Члена в діяльності Кооперативу.
4.3. В рахунок оплати внесків Членів і Асоційованих членів і додаткових паїв
Членів приймаються будь-яке рухоме і нерухоме майно, майнові та інші права, грошові кошти у гривнях чи іноземній валюті, а також будь-які об’єкти цивільних прав, що підлягають грошовій оцінці.
4.4. Оцінка майна і майнових прав, що вносять Члени і Асоційовані члени в рахунок оплати внесків і Членами в рахунок оплати додаткових паїв, проводиться за узгодженням між Членами кооперативу і Асоційованими членами, які вносять ці внески і додаткові паї, та іншими Членами і Асоційованими членами.
4.5. До моменту реєстрації Кооперативу Члени і Асоційовані члени вносять 30% своїх внесків у Пайовий фонд. Решта 70% вноситься Членами і Асоційованими членами протягом 12 місяців з дня реєстрації Кооперативу. Члени і Асоційовані члени несуть відповідальність по невиплачених внесках інших Членів і Асоційованих членів відповідно до п.9.3. цього Статуту. Члени вносять 100% своїх додаткових паїв до моменту реєстрації.
4.6. За рішенням Загальних Зборів Членів далі Загальні збори розмір Пайового
фонду може бути збільшений або зменшений. У випадках прийняття рішення про збільшення Пайового фонду кожний Член і Асоційований член має право внести у Пайовий фонд додатковий внесок пропорційно своїй долі в ньому. У випадку, якщо один із Членів чи Асоційованих членів не внесе додатковий внесок протягом трьох місяців після прийняття рішення Загальними Зборами, інші Члени і Асоційовані члени мають право збільшити розмір своїх внесків. Зміна розміру і долі Члена чи Асоційованого члена у Пайовому фонді реєструється відповідно до чинного законодавства.
4.7. Для покриття збитків та з іншою метою, встановленою Загальними зборами. Кооператив створює резервний фонд, який є неподільним. Початковий розмір резервного фонду визначається Засновниками Кооперативу і становить не менше 10% Пайового фонду. В кінці кожного фінансового року Загальні збори відраховують не менше ___% річного прибутку у резервний фонд.
4.8. За рішенням Загальних зборів можуть створюватися страховий та інші фонди, розмір, порядок утворення і використання яких визначається Загальними зборами відповідно до чинного законодавства України.
4.9. Кооперативу на праві власності належить майно, передане йому Членами
і Асоційованими членами як внески до Пайового фонду, а також прибуток та інше майно, набуте на законних підставах в результаті діяльності Кооперативу і не розподілене між Членами та Асоційованими членами.

5. Розподіл прибутку

5.1. Величина прибутку, що належить до розподілу в кінці кожного фінансового року, визначається Загальними зборами протягом трьох місяців після його закінчення.
5.2. Загальні збори початкове визначають відсоток прибутку, що підлягає відрахуванню у резервний фонд та інші фонди Кооперативу, а потім проводиться відрахування у бюджет за прибуток, відрахований в ці фонди.
5.3. До 20% прибутку, що залишається після відрахувань, вказаних у п.5.2., розподіляються на виплату по додаткових паях Членів і внесках Асоційованих членів.
а) Механізм розподілу прибутку між Асоційованими Членами визначається Внутрішнім Статутом. Асоційовані члени мають право брати участь у голосуванні при затвердженні механізму розподілу прибутку між Асоційованими членами.
б) Прибуток, що залишається після відрахувань, вказаних у п.5.3 а, розподіляється між Членами пропорційно їх додаткових паїв.
5.4. Частина прибутку, що залишилася після відрахувань, вказаних в п.5.3., розподіляється між Членами Кооперативу. До 80% від цієї суми зараховується на внески Членів, але не виплачується їм, а направляється на збільшення Пайового фонду, якщо Загальними Зборами прийнято відповідне рішення.
5.5. Частина прибутку, що залишилась після відрахувань розподіляється між
Членами Кооперативу у відповідності з обсягом послуг, одержаних через Кооператив, а також як дивіденди на пайовий капітал.

6. Розподіл збитків

6.1. Загальні збори встановлюють, яку частину резервного страхового чи інших фондів використати на відшкодування збитків, понесених Кооперативом.
6.2. У випадках, коли сума збитків перевищує суму, виділену у відповідності
з п.6.1., відповідальність за невідшкодування збитків розподіляється між Членами згідно з порядком, визначеним у Внутрішньому Статуті.
6.3. Якщо збитки, понесені Кооперативом, не відшкодовані протягом трьох місяців після закінчення фінансового року. Кооператив може бути ліквідований за вимогою кредиторів Кооперативу.

7. Права Членів Кооперативу

7.1. Члени Кооперативу мають право:
 брати участь в управлінні справами Кооперативу у порядку, передбаченому цим Статутом і Внутрішнім Статутом;
• одержувати повну та достовірну інформацію з будь-яких питань, пов’язаних з діяльністю і фінансовим становищем Кооперативу;
• користуватися послугами, що надаються Кооперативом, на основі графіка,
складеного органами управління Кооперативом;
• всі члени мають рівне право доступу до послуг, що надаються Кооперативом. Якщо сезонний попит на послуги перевищує можливості. Члени мають право користуватися послугами Кооперативу пропорційно їх внескам у Пайовий фонд. Заявки задовольняються в порядку надходження;
• брати участь у розподілі прибутку Кооперативу відповідно до ст.5 цього Статуту.
7.2. Перелік прав, що перераховані, не є вичерпаним. Члени можуть набувати
й інших прав, передбачених чинним законодавством, цим Статутом, Внутрішнім
Статутом, а також рішеннями органів управління Кооперативом, прийнятих відповідно до їх компетенції.

8. Права Асоційованих членів

8.1. Асоційовані члени Кооперативу мають право:
а) одержувати повну і достовірну інформацію з будь-яких питань, пов’язаних з діяльністю і фінансовим станом Кооперативу;
б) у випадках, коли Кооператив має можливість надавати більший обсяг послуг, ніж це потрібно його Членам, Асоційовані члени можуть користуватися послугами, що надає Кооператив, за тією ж ціною, що і Члени Кооперативу;
в) бути присутніми і виступати на Загальних зборах, але брати участь у голосуванні тільки при внесенні змін до Статуту і Внутрішнього Статуту щодо механізму розподілу прибутку між Асоційованими членами;
г) брати участь розподілі прибутку Кооператив відповідно ст.5 цього Статуту.
8.2. Перелік прав, що перераховані, не є вичерпаним. Асоційовані члени можуть набувати й інших прав, передбачених чинним законодавством, цим Статутом, Внутрішнім Статутом, а також рішеннями органів управління Кооперативом, прийнятих відповідно до їх компетенції.

9. Обов’язки Членів і Асоційованих членів Кооперативу

9.1. Члени і Асоційовані Члени зобов’язані:
•виконувати вимоги Статуту і Внутрішнього  Статуту, а також рішення органів
управління Кооперативом, прийнятих відповідно до їх компетенції;
• сплачувати свої внески до Пайового фонду Кооперативу;
• не розголошувати конфіденційну інформацію (перелік такої інформації затверджується Загальними Зборами).
9.2. Збитки Кооперативу розподіляються між Членами відповідності до ст.6 цього Статуту.
9.3. Члени несуть солідарну відповідальність за зобов’язаннями Кооперативу
в межах всіх невиплачених внесків Членів і Асоційованих Членів.

10. Вступ до Кооперативу

10.1. Після реєстрації Кооперативу будь-яке підприємство або окрема особа,
може подати заяву про вступ до Кооперативу. Будь-який працівник Кооперативу, а також будь-яка інша особа, яка має на це право згідно з чинним законодавством, може подати заяву про прийом в Асоційовані члени Кооперативу на ім’я Правління Кооперативу.
10.2. Правління Кооперативу розглядає заяву і в разі позитивного рішення
включає розгляд цього питання до порядку денного Загальних зборів. Порядок
денний повинен бути оголошений раніше до проведення Загальних зборів.
10.3. Загальні збори розглядають заяву і можуть прийняти прохача у Члени чи
Асоційовані члени більшістю голосів. Одночасно Загальні збори встановлюють розмір внеску нового Члена чи Асоційованого члена до Пайового фонду як умову вступу в Кооператив.
10.4. Заявник стає Членом або Асоційованим членом і набуває всіх прав,
пов’язаних з цим Статутом, після того, як він внесе не менше 50% визначеного внеску, ознайомиться із Статутом та Внутрішнім Статутом і підпише ці документи. Новий Член чи Асоційований Член повинен також дати згоду виплатити частину внеску, визначеного до сплати протягом 12 місяців після вступу у Члени Кооперативу. Така згода обов’язкова умова продовження членства в Кооперативі.

11. Припинення членства

11.1. Членство або Асоційоване членство в Кооперативі припиняється при виході з Кооперативу, виплаті вартості внеску і додаткового паю в повному розмірі, смерті або ліквідації чи виключенні з Кооперативу.
11.2. Кожний Член чи Асоційований член мають право за своїм бажанням вийти з Кооперативу після закінчення фінансового року, повідомивши Правління про свій вихід у письмовій формі попередньо за три місяці. На момент виходу Член або Асоційований член, що виходить з Кооперативу, втрачає права у Кооперативі, за виключенням права брати участь у розподілі прибутку, описаному в п.11.3. цього Статуту. На момент виходу з Кооперативу Член втрачає право голосу на Загальних зборах, а також право участі у виборних органах Кооперативу.
11.3. Член, що виходить з Кооперативу, бере участь у розподілі прибутків і збитків Кооперативу, що виникли протягом поточного фінансового року, коли він виходить з Кооперативу.
11.4. Член, що вийшов з Кооперативу, несе субсидіарну відповідальність за
боргами і зобов’язаннями Кооперативу, що виникли на протягом періоду членства, пропорційно розміру внеску до Пайового фонду.
11.5. Загальні збори можуть шляхом голосування виключити Члена або Асоційованого члена з Кооперативу лише в таких випадках:
Член не користується послугами Кооперативу протягом 12 місяців;
• Член чи Асоційований член не вніс встановлений внесок у Пайовий фонд протягом встановленого терміну;
• Член чи Асоційований член навмисне заподіяв шкоду майну Кооперативу.
11.6. Член чи Асоційований член, що виходить з Кооперативу або виключений
з Кооперативу, має право на одержання відшкодування грішми, що дорівнюють
вартості його внеску до Пайового фонду в оцінці за останнім балансом у термін, встановлений Загальними зборами. При цьому припиняється зобов’язання Члена чи Асоційованого члена щодо виплати невиплаченої частини його внеску в Пайовий фонд. При незгоді однієї з сторін з оцінкою згідно з балансом, вона може за свій рахунок запросити оцінювача і провести переоцінку майна Кооперативу.
11.7. При погодженні між Загальними зборами і Членом чи Асоційованим членом питання виходу з Кооперативу, Кооператив може задовільними це зобов’язання, зробивши оплату шляхом передачі права власності на майно в натурі Члену чи Асоційованому члену, що виходить з Кооперативу. Оцінка такого майна в натурі грунтується на погодженні між Загальними зборами і Членом чи Асоційованим членом, що виходить з Кооперативу. Член, що виходить з Кооперативу, не бере участі у голосуванні на Загальних зборах відносно оплати в натурі.

12. Органи управління Кооперативу

12.1 Органами кооперативу є:
  • Загальні збори;
  • Правління Кооперативу:
  • Виконавча дирекція.
12.2. За рішенням Загальних зборів чи виконавчої дирекції при Кооперативі
може створюватися постійно діючий третейський суд для розгляду суперечок між Членами. Регламент третейського суду в цьому випадку затверджується Загальними зборами.
12.3. Рішення Кооперативу і його органів управління та інші інформаційні матеріали повинні бути оформлені у письмовому вигляді і розповсюджені всім Членам і Асоційованим членам чи їх представникам.

13. Загальні збори Членів Кооперативу

13.1. Вищим органом управління Кооперативу є Загальні Збори Членів (або їх
представників) Кооперативу. Член має право у будь-який час змінити свого представника на Зборах, попередньо письмово повідомивши про це інших Членів.
13.2. На Загальних зборах кожний Член має один голос. Якщо внески Членів не однакові, то кожний Член має додатковий голос за кожний повний відсоток внеску до Пайового фонду. Кількість додаткових голосів змінюється зі зміною розміру внеску Члена. Десяті від 1% не беруть до уваги при визначенні розподілу таких додаткових голосів.
13.3. Асоційовані Члени можуть бути присутніми і виступати на Загальних Зборах, але право голосу вони мають тільки при вирішенні питань, вказаних у п.8.1.в. При голосуванні з цих питань кожний Асоційований Член має один голос.
13.4. Вимоги до складу кворуму визначаються Загальними Зборами і мають бути вказані у Внутрішньому Статуті.
13.5. Загальні збори проводяться не менше одного разу на рік для розгляду та
затвердження річного звіту і балансу, рахунку прибутків і збитків, вибору Правління і Дирекції. Позачергові Загальні Збори скликаються Правлінням Кооперативу на вимогу не менше як 25% членів Кооперативу.
13.6. Загальні Збори мають право обговорювати і приймати рішення лише з питань, включених до порядку денного. Те чи інше питання може бути включене до порядку денного на вимогу уповноважених скликати Загальні Збори з повідомленням Членів не менше як за 10 днів до проведення Загальних зборів.
13.7. Рішення Загальних Зборів приймаються простою більшістю голосів. У випадках рівності голосів, голос Голови Кооперативу є вирішальним. Рішення з усіх питань, передбачених п.13.11 цього Статуту, приймаються 2/3 голосами.
13.8. Рішення Загальних Зборів, прийняті з порушенням діючого законодавства
чи цього Статуту, можуть бути оскаржені в суді або в арбітражному суді. Позов може бути поданий будь-яким Членом або Асоційованим Членом.
13.9. З усіх процедурних питань, не врегульованих цим Статутом і Внутрішнім
Статутом, Кооператив керується чинним законодавством і рішенням Загальних
Зборів, прийнятих у межах компетенції в порядку, що не суперечить цьому Статуту і чинному законодавству.
13.10. Головою Загальних Зборів є голова Правління, якщо Загальні збори не вирішують інакше. Голова підписує протокол Загальних Зборів після їх проведення.
13.11. Загальні Збори правомочні приймати рішення відповідно до будь-яких
обмежень, встановлених цим Статутом з будь-яких питань діяльності Кооперативу. Загальні збори можуть переглянути і змінити будь-яке рішення Правління чи Виконавчої дирекції. До виключної компетенції Загальних Зборів відноситься:
а) внесення змін і доповнень до цього Статуту;
б) внесення змін і доповнень до Внутрішнього Статуту Кооперативу;
в) вибори і припинення повноважень Правління Кооперативу, його Голови, Ревізійної комісії, вивчення їх звітів;
г) визначення умов і порядку оплати праці Виконавчого директора;
д) зміна величини Пайового фонду Кооперативу;
е) прийняття рішення про утворення, розмір і порядок використання резервного фонду та інших фондів Кооперативу;
ж) прийняття рішення про придбання, відчуження і заклад активів і фондів Кооперативу;
з) визначення основних напрямів діяльності Кооперативу і його планів, затвердження звітів про їх виконання;
і) заслуховування і затвердження річного звіту Виконавчого директора, річного бюджету, річного балансу, рахунків прибутку і збитку;
к) встановлення розміру та виду сплати новим Членам і Асоційованим членам
вступних внесків згідно з порядком, передбаченим цим Статутом;
л) визначення порядку розподілу прибутку, покриття збитків, надання кредитів Членам згідно з порядком, передбаченим цим Статутом;
м) виключення Членів або Асоційованих Членів з Кооперативу, прийом нових
Членів, Асоційованих Членів;
н) прийняття рішення про створення чи ліквідацію дочірніх підприємств, вступ
до різного роду об’єднання підприємств і виході з них;
о) прийняття рішення про реорганізацію чи ліквідацію Кооперативу, затвердження ліквідаційного балансу.
13.12. Рішення з тих чи інших питань може бути прийнято і без скликання Загальних Зборів за допомогою проведення голосування шляхом письмового опитування Членів. Таке рішення є дійсним тільки в тому випадку, якщо воно підписано всіма Членами і Асоційованими Членами, які мають право брати участь у голосуванні з цих питань.

14. Спостережна Рада

14.1. До складу Спостережної Ради входять три особи, які є або фізичними особами - Членами Кооперативу, або представниками юридичних осіб - Членів Кооперативу. Члени Спостережної Ради обираються і можуть бути звільнені з посади за рішенням Загальних Зборів. Член Спостережної Ради не може бути членом Правління, виконавчої дирекції, ревізійної комісії і не може одержувати плату за свою роботу.
14.2. Спостережна Рада здійснює контроль за діяльністю Кооперативу. Спостережна Рада:
а) може скликати засідання Правління для звіту;
б) може скликати Загальні Збори в інтересах Кооперативу;
в) укладає трудові договори з Виконавчою дирекцією;
г) дає відповідь на всі заяви про прийняття до Кооперативу або виходу з нього.
14.3. Спостережна Рада не може перекласти свої повноваження на будь-який
орган чи особу.
14.4. Вимоги до Кворуму, необхідного для прийняття рішення Спостережною
Радою, викладено у Внутрішньому Статуті.

15. Правління Кооперативу

15.1. До складу Правління Кооперативу входять не менше двох осіб. Члени
Правління вибираються і можуть бути звільнені з посади за рішенням Загальних Зборів. Правління складається не менше як із трьох Членів у випадку, якщо до складу Кооперативу входять не менше шести Членів. Члени Правління вибираються на посаду на строк, що не перевищує два фінансових роки. Члени Правління не можуть одночасно бути Членами Спостережної Ради.
15.2. Правління є виконавчим органом Кооперативу. Воно керує поточною діяльністю Кооперативу, а також представляє Кооператив при укладанні угод у суді. Але Правління не може виступати гарантом боргів Кооперативу, заставляючи майно Кооперативу без одержання згоди Загальних Зборів. Правління може делегувати всі або деякі із своїх повноважень щодо керівництва поточною діяльністю Кооперативу Виконавчій дирекції. Таке делегування повноважень має бути оформлене письмово. Правління може обмежити делегування повноважень або припинити делегування повноважень у будь-який час, повідомивши про це Виконавчу дирекцію.
15.3. Правління підзвітне Загальним зборам.
15.4. Правління приймає на роботу Виконавчого директора.
15.5. Члени Кооперативу повноважні представляти Кооператив __________
(особисто, тільки солідарне).
15.6. Очолює Правління Голова, який вибирається Загальними Зборами.
15.7. Члени Правління несуть солідарну відповідальність перед Кооперативом
за збитки, заподіяні Кооперативом в результаті його діяльності. Члени Правління несуть персональну відповідальність перед Кооперативом і в інших випадках, передбачених чинним законодавством.

16. Виконавча дирекція

16.1. Оперативне управління діяльністю Кооперативу здійснює Виконавчий директор, який призначається Правлінням Кооперативу. Він може бути достроково звільнений у будь-який час за рішенням Правління простою більшістю голосів.
16.2. Виконавчий директор самостійно визначає компетенцію своїх заступників та інших працівників Кооперативу. Накази, розпорядження, вказівки Виконавчого директора, що перебувають у межах його компетенції, є обов’язковими для працівників Кооперативу.
16.3. Виконавчий директор підзвітний Правлінню. Керівники філіалів і представництв Кооперативу призначаються Виконавчим директором і підзвітні йому.
16. 4. Виконавчий директор:
• в межах, встановлених Правлінням, як зазначено в п.15.2., здійснює поточне
керівництво роботою Кооперативу відповідно до цього Статуту, Внутрішнього Статуту, рішень Загальних зборів. Правління, Спостережної ради та чинного законодавства;
• приймає на роботу і звільняє з роботи працівників Кооперативу, застосовує до працівників заходи заохочення і накладає на них стягнення;
• складає щорічно кошторис, штатний розпис та встановлює посадові оклади
співробітникам Кооперативу, показники, розмір та строки їх преміювання;
• забезпечує виконання рішень і планів, прийнятих Загальними зборами. Правлінням, Спостережною Радою;
• подає річний звіт, кошторис витрат, річний баланс, рахунок доходів і збитків
Правлінню Кооперативу, Загальним зборам;
• спільно з Головним бухгалтером організовує бухгалтерський облік і звітність
в Кооперативі.

17. Облік, звітність, контроль

17.1. Кооператив веде бухгалтерську, статистичну та іншу звітність, встановлену чинним законодавством.
17.2. Фінансовий рік збігається з календарним. По закінченню кожного року
складається річний баланс Кооперативу.
17.3. Річний звіт Виконавчого директора, річний бюджет, річний баланс, рахунок прибутків і збитків затверджується на Загальних зборах.
17.4. Спостережна Рада контролює Виконавчий орган, а Ревізійна комісія здійснює контроль за фінансовою діяльністю Кооперативу.
17.5. Ревізійна комісія проводить щорічні планові ревізії згідно з рішеннями Загальних Зборів.
17.6. На вимогу Членів ( _ %) або за рішенням Загальних Зборів можуть проводитися позапланові ревізії.
17.7. Кооператив може укладати договори із спеціалізованою організацією для
перевірки і підтвердження річної фінансової звітності (зовнішній аудит).

18. Припинення діяльності

18.1. Припинення діяльності Кооперативу здійснюється у формі ліквідації або
реорганізації згідно з чинним законодавством.
18.2. Реорганізація Кооперативу проводиться за рішенням Загальних зборів.
При реорганізації права і обов’язки Кооперативу переходять до правонаступників згідно з чинним законодавством.
18.3. Кооператив ліквідується за рішенням Загальних Зборів, а також з інших
причин, передбачених чинним законодавством.
18.4. У випадках ліквідації орган, що прийняв рішення про ліквідацію призна чає згідно з чинним законодавством ліквідаційну комісію, яка діє в установленому порядку.
18.5. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять всі повноваження по управлінню справами Кооперативу. Ліквідаційна комісія оцінює майно Кооперативу, виявляє його кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і подає його на затвердження Загальним Зборам.
18.6. Після розрахунків з оплати праці, задоволення пропозицій всіх кредиторів і розрахунку з бюджетом грошові кошти, що залишилися, і майно розподіляються між Членами пропорційно їх внескам у Пайовий фонд.
18.7. Ліквідаційна комісія відповідає згідно з чинним законодавством за шкоду,
заподіяну Кооперативу, його Членам, Асоційованим Членам і третім особам.
18.8. Ліквідація вважається завершеною, а Кооператив таким, що припинив
своє існування, з моменту внесення відповідних записів у Державний реєстр.

19. Заключні положення

19.1. Всі зміни і доповнення вносяться до Статуту Кооперативу тільки згідно
з рішеннями Загальних Зборів. Ці зміни і доповнення набувають чинності для Членів і Асоційованих членів безпосередньо з моменту їх внесення, а для третіх осіб з моменту їх державної реєстрації.
19.2. З усіх питань, не врегульованих цим Статутом, необхідно керуватися Внутрішнім Статутом та чинним законодавством України.
19.3. Цей Статут вступає в силу з моменту державної реєстрації Кооперативу
і діє відповідно до чинного законодавства до моменту реорганізації чи ліквідації
Кооперативу. У випадку, коли окремі положення цього Статуту будуть визнані недійсними, інші положення цього Статуту продовжують діяти, якщо можна припустити, що Статут міг бути прийнятий без цих положень.
Категорія: Виробничий кооператив | Опубліковав користувач: Celvin (14 Березня 2012)
Перегляди: 12425 | Рейтинг: 4.0/3
Кооперативний рух Кооперація у світі Кредитний кооператив
Сільськогосподарський кооператив Споживчий кооператив Виробничий кооператив
Житлово-будівельний кооператив Людина Стартап
Кількість коментарів: 0
Коментувати можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]